Główna Torrenty Wstaw Wstaw Szybkie wstawianie Prośby Napisy Poradnik Załoga Forum
Enable / Włącz Javascript
 Widok 
 Kategorie 
 Nitro Torrent w sieci 
 Top 10 użytkowników 
 Regulamin

     REGULAMIN Nitro.to


 
 Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu przybliżenie Użytkownikom zasad korzystania i rejestracji z Serwisu.
 Celem działania Serwisu jest popularyzowanie wśród Użytkowników zalet sieci peer to peer i umożliwianie im korzystania w sposób legalny z ich funkcjonalności i zasobów zorientowanych wokół kultury, sztuki, edukacji i wszelkich innych form twórczości. Serwis winien być w związku z tym wykorzystywany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 Wszystkie znajdujące się w serwisie pliki torrent publikowane są wyłączne przez Użytkowników i nie stanowią utworów w rozumieniu prawa autorskiego, albowiem zawierają one jedynie metadane.
 
 
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ, ZAAKCEPTOWANIA ORAZ BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
 
 

§ 1 Podstawowe definicje


 
1. Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu, kształtując ogół praw i obowiązków Użytkowników oraz Administratora. 
2. Operator i Administrator - zarządzająca serwisem spółka Neutronium spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675550, dla której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 8971839034 oraz numer REGON 367155959. 
 
3. Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, w tym także Użytkownik Zarejestrowany. 
4. Gość - osoba przeglądająca stronę, która nie posiada konta i nie jest zarejestrowana. Osoby takie nie mają możliwości pobierania plików torrent, załączników na forum ani wypowiadania się w komentarzach. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. 
5. Publikacja - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne, pliki torrent, programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w celu ich publikacji w serwisie w formie Linku lub pliku o określonych parametrach. 
6. Konto Użytkownika – Konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis. 
7. Podmiot Marketingowy - Prezentujący treści reklamowe / marketingowe w Serwisie  zewnętrzny podmiot współpracujący z Administratorem. 
8. Grupa Użytkowników - wszyscy Użytkownicy Zarejestrowani, którzy poprzez fakt rejestracji w serwisie tworzą "wirtualną grupę przyjaciół", tj. osób, które pozostają w relacjach o charakterze towarzyskim i dla których Serwis stanowi formę służącą do:
a) nawiązywania nowych kontaktów z innymi Użytkownikami serwisu i ich podtrzymywania dzięki serwisowi,
b) wymiany informacji i wiedzy ogólnej jak również własnych komentarzy i poglądów tworzących swoistą bazę Materiałów Serwisu,
c) korzystania z bazy Materiałów
d) publikacji Materiałów (zdjęć, plików graficznych, itp.) 
 
 
 

§ 2 Rejestracja w Serwisie


 
1. Rejestracja w Serwisie  jest w pełni darmowa i dostępna dla wszystkich Gości/ Użytkowników 
2. W celu dokonania rejestracji Gość powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Z momentem aktywacji Gość staje się pełnoprawnym Użytkownikiem. 
3. Podczas rejestracji Gość zobowiązany jest do posługiwania się wyłącznie poprawnym adresem e-mail. W przeciwnym razie Gość nie będzie mógł uzyskać hasła do konta w przypadku jego wcześniejszej utraty. Konta z niepoprawnym adresem e-mail mogą zostać usunięte, zablokowane lub mogą otrzymać ostrzeżenie. 
4. Użytkownik nie może posługiwać się nickiem zawierającym słowa wulgarne a także loginów typu: Admin, Administrator, User lub podobnych. 
5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego konta z Serwisu. W takim przypadku zobowiązany jest zgłosić swoje żądanie poprzez wysłanie wiadomości przez formularz w dziale kontakt w stopce strony. Konto zostanie usunięte w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania żądania. 
 
 
 
 

§ 3 Korzystanie z Serwisu


 
1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. 
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, Reguł Porządkowych, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 
3. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu poprzez kontakt przez formularz zamieszczony zamieszczony w stopce w dziale Kontakt. 
4. Zamieszczania treści erotycznych jest dozwolone tylko w dziale XXX Serwisu przeznaczonym dla Użytkowników pełnoletnich. Dostęp do w/w działu możliwym będzie dopiero po weryfikacji  Użytkownika na podstawie podanej przez niego, w profilu Użytkownika, daty urodzenia a także po weryfikacyjnym odblokowaniu przez Użytkownika dostępu do tych treści. 
 
 
 

§ 4 Zasady umieszczania komentarzy/torrentów/materiałów na serwerach1.Użytkownicy mogą dodawać w celu publikacji w serwisie: Komentarze, Torrenty oraz Tłumaczenia. 
2. Torrent powinien zawierać tytuł, obrazek i opis. 
3. Użytkownikowi zabrania się podawania na stronie linków do stron warezowych, torrentowych lub mających na celu reklamę podmiotów trzecich. 
4. Komentarze są stale monitorowane. Użytkownicy nie mogą używać określeń powszechnie uważanych za obelżywe, spamować oraz prowokować innych użytkowników w komentarzach, w szczególności także dodawać samej emotki, dublować treści, wielokrotnie zamieszczać tego same komentarza pod różnymi torrentami. 
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją oraz zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w przypadku stwierdzenia, iż naruszają chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub dobre obyczaje,  obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub zawierających szkodliwe oprogramowanie 
6. Użytkownik umieszczając Komentarze, Torrenty i Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. 
7. Użytkownik umieszczając Komentarze, Torrenty, Materiały udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania ich przez Serwis w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie.
Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji. 
8. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Torrenty, Materiały i Komentarze, które zamieścił w Serwisie 
 
 

§ 5 Prawa autorskie


1. Celem funkcjonowania Serwisu nie jest naruszenie praw autorskich ich właścicieli w związku z czym Administrator Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w zakresie  dbania o interesy tychże podmiotów. 
2. Użytkownik         ponosi wszelką odpowiedzialność za korzystanie z plików chronionych prawem autorskim, a także za ich rozpowszechnianie, udostępnianie. 
3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. 
4. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich. 
5. Właściciel praw autorskich do plików umieszczonych w Serwisie lub Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie Administratora za pośrednictwem formularza do zgłaszania naruszeń praw autorskich zamieszczonego w stopce strony. 
 
 

§ 6 Zasady odpowiedzialności


 
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Serwisu oraz za wszystkie wynikające z tego skutki. 
2. W granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku skorzystania z Serwisu przez Użytkownika, chyba że można mu przypisać winę umyślną bądź obowiązujący przepis prawa czyni go odpowiedzialnym za naprawienie tak wyrządzonej szkody. 
3. Użytkownik akceptuje Serwis takim jakim jest, nie otrzymując gwarancji na to, iż korzystanie z Serwisu będzie się odbywać bez błędów i zakłóceń. 
4. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych, edukacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki. 
5. Administrator nie ma żadnego wpływu na treść komunikatów oraz przekierowań zamieszczanych w Serwisie w sposób automatyczny za pośrednictwem systemów teleinformatycznych osób trzecich, w szczególności komunikatów i przekierowań pochodzących z programów afiliacyjnych oraz sieci reklamowych typu adsense i im podobnych. 
6. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za komunikaty oraz przekierowania wskazane w punkcie poprzednim, których treści nigdy niemożna poczytywać za oferty w rozumieniu prawa cywilnego. 
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Utratę Torrentów, postów, Komentarzy i Materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętową bądź ingerencją osób trzecich.
b) Szkody wynikłe z udostępniania przez użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
c) Treści i formę zamieszczanych przez Użytkowników Torrentów, Materiałów i komentarzy.
d) Sposób i skutki korzystania przez Użytkowników Serwisu. 
8. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Serwisu w uzasadnionych przypadkach bez uprzedniego informowania użytkowników.
b) natychmiastowego kasowania Torrentów, postów, Komentarzy i Materiałów co do którego istnieje podejrzenie że może on naruszać dobre obyczaje, uczucia religijne, prawo i prawa osób trzecich.
c) natychmiastowego zablokowania konta użytkownika jeśli naruszył regulamin korzystania z serwisu. 

§ 7 Polityka prywatności1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest w pełni dobrowolne. 
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez prawo polskie środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie  z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm. 
4. Każdy Użytkownik ma prawo do realizacji uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. 
 

§ 8 Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)        Podczas wizyt na stronach  Serwisu, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane  cookies.  
 Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz  umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do  przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje  Użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku  wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być  niedostępne.
 

§ 9  Postanowienia końcowe1. Użytkownik oświadcza, iż ukończył osiemnaście lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje warunki korzystania z Serwisu, określone w Regulaminie. 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści postanowień regulaminu skutkować będzie umieszczeniem nowego regulaminu na stronach Serwisu i opublikowaniem na stronach Serwisu informacji o tym fakcie.  Użytkownik nieakceptujący zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu. 
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. 
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz partnerów Serwisu, na zasadach określonych w polityce prywatności 
 
 
 
Aktualizacja: 04.05.2017